Bài viết liên quan cùng chuyên mục hay sản phẩm liên quan cùng loại đã quá quen thuộc đối với các Website tin tức và Website


- B1: Đăng nhập vào Blog

- B2: Vào Menu Mẫu (Template)\Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) 

B3: Ấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm thẻ ]]></b:skin> Cách tìm nhanh các thẻ trong HTML  Xem Tại Đây )

B4: Dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>

/*****************************************
     Related Posts CSS
******************************************/
#related-posts {
    float:none;
    text-transform:none;
    height:100%;
    min-height:100%;
    padding-top:15px;
    padding-left:5px;
    background:url(http://3.bp.blogspot.com/-_TIz21ryjr8/TgxAEZFq9KI/AAAAAAAAA_8/02FNsoyYnMw/s1600/post-bottom-bg.png) repeat-x scroll top left transparent !important;
    clear:both;
    display:block;
}
#related-posts{float:left}

#related-posts img{float:left;border:1px solid #BBB;margin-right:10px;width:36px;height:36px;background:#FFF;padding:3px}

#related-posts h3{
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    color: black;
    margin-bottom: 0.5em;
    margin-top: 0em;
    padding-top: 0em;
}
#related-posts h4{
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    color: #004175;
    padding-top: 0em;
}

#related-posts a:hover{
    color:blue;
}

#related-posts ul{
    list-style-type:none;
    margin:0 0 0 8px;
    padding:0px;
    text-decoration:none;
    font-size:12px;
    color:#000000;
}

#related-posts ul li{
    background: url(https://lh5.googleusercontent.com/-rfVRZ6kntoQ/UrVR92MW58I/AAAAAAAABIY/f9OTBDKHQR8/s6-no/li-dot.png) no-repeat scroll left center transparent;
    display:block;
    list-style-type:none;
    margin-bottom: 6px;
    padding-left: 20px;
    padding-top:0px;
    font-size:12px;
}

B5: Ấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm thẻ  <div class='post-footer'>

Chú ý: Bạn có thể tìm thấy nó 2 lần, dừng lại ở thẻ thứ hai


Dán đoạn code bên dưới vào sau thẻ <div class='post-footer'>


<!-- Bat dau bai viet lien quan -->
 <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
      <div style='clear:both'/>
          <div id='related-posts'>
              <script type='text/javascript'>
               var ry='<h4>Bài viết liên quan</h4>';rn='<h4>Không có bài viết liên quan</h4>';rcomment='Nhận xét';rdisable='Tắt Nhận xét';commentYN='yes';
               </script>
               <script type='text/javascript'>
                 //<![CDATA[
                  var dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();timeR=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;timeR[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]='http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png'};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=timeR[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;timeR=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);timeR.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}if(commentYN=='yes'){comments[c]=' - '+commentsNum[c]}else{comments[c]=''};dw+='<li><img alt="'+titles[c]+'" src="'+thumb[c]+'"/><div><h3><a href="'+urls[c]+'" rel="dofollow">'+titles[c]+'</a></h3><span>'+timeR[c].substring(8,10)+'/'+timeR[c].substring(5,7)+'/'+timeR[c].substring(0,4)+comments[c]+'</span></div></li><div style="clear:both"></div>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw};
 //]]>
</script>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
      <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>
      var maxresults=10;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('<data:post.url/>');
</script>
 </div>
<div style='clear:both'/>
</b:if>
<!-- Ket thuc bai viet lien quan -->

Lưu ý:

max-results = 5: Số lượng bài viết mà bạn muốn được hiển thị


-B6: Bấm Lưu mẫu để hoàn thành


Đăng ký nhận bài viết mới nhất qua Email !