Thêm bài viết liên quan cùng chuyên mục vào Blogger


Bài viết liên quan cùng chuyên mục hay sản phẩm liên quan cùng loại đã quá quen thuộc đối với các Website tin tức và Website


- B1: Đăng nhập vào Blog

- B2: Vào Menu Mẫu (Template)\Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) 

B3: Ấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm thẻ ]]></b:skin> Cách tìm nhanh các thẻ trong HTML  Xem Tại Đây )

B4: Dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>

/*****************************************
     Related Posts CSS
******************************************/
#related-posts {
    float:none;
    text-transform:none;
    height:100%;
    min-height:100%;
    padding-top:15px;
    padding-left:5px;
    background:url(http://3.bp.blogspot.com/-_TIz21ryjr8/TgxAEZFq9KI/AAAAAAAAA_8/02FNsoyYnMw/s1600/post-bottom-bg.png) repeat-x scroll top left transparent !important;
    clear:both;
    display:block;
}
#related-posts{float:left}

#related-posts img{float:left;border:1px solid #BBB;margin-right:10px;width:36px;height:36px;background:#FFF;padding:3px}

#related-posts h3{
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    color: black;
    margin-bottom: 0.5em;
    margin-top: 0em;
    padding-top: 0em;
}
#related-posts h4{
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    color: #004175;
    padding-top: 0em;
}

#related-posts a:hover{
    color:blue;
}

#related-posts ul{
    list-style-type:none;
    margin:0 0 0 8px;
    padding:0px;
    text-decoration:none;
    font-size:12px;
    color:#000000;
}

#related-posts ul li{
    background: url(https://lh5.googleusercontent.com/-rfVRZ6kntoQ/UrVR92MW58I/AAAAAAAABIY/f9OTBDKHQR8/s6-no/li-dot.png) no-repeat scroll left center transparent;
    display:block;
    list-style-type:none;
    margin-bottom: 6px;
    padding-left: 20px;
    padding-top:0px;
    font-size:12px;
}

B5: Ấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm thẻ  <div class='post-footer'>

Chú ý: Bạn có thể tìm thấy nó 2 lần, dừng lại ở thẻ thứ hai


Dán đoạn code bên dưới vào sau thẻ <div class='post-footer'>


<!-- Bat dau bai viet lien quan -->
 <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
      <div style='clear:both'/>
          <div id='related-posts'>
              <script type='text/javascript'>
               var ry='<h4>Bài viết liên quan</h4>';rn='<h4>Không có bài viết liên quan</h4>';rcomment='Nhận xét';rdisable='Tắt Nhận xét';commentYN='yes';
               </script>
               <script type='text/javascript'>
                 //<![CDATA[
                  var dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();timeR=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;timeR[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]='http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png'};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=timeR[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;timeR=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);timeR.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}if(commentYN=='yes'){comments[c]=' - '+commentsNum[c]}else{comments[c]=''};dw+='<li><img alt="'+titles[c]+'" src="'+thumb[c]+'"/><div><h3><a href="'+urls[c]+'" rel="dofollow">'+titles[c]+'</a></h3><span>'+timeR[c].substring(8,10)+'/'+timeR[c].substring(5,7)+'/'+timeR[c].substring(0,4)+comments[c]+'</span></div></li><div style="clear:both"></div>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw};
 //]]>
</script>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
      <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>
      var maxresults=10;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('<data:post.url/>');
</script>
 </div>
<div style='clear:both'/>
</b:if>
<!-- Ket thuc bai viet lien quan -->

Lưu ý:

max-results = 5: Số lượng bài viết mà bạn muốn được hiển thị


-B6: Bấm Lưu mẫu để hoàn thành

LihatTutupKomentar