Tạo mục bài viết liên quan theo label cho blogspot

Tạo mục bài viết liên quan theo label cho blogspot

Hướng dẫn cách thêm Bài viết liên quan theo nhiều label cho blogspotCách thực hiện

Bước 1- Đăng nhập vào Blog ==> Vào Mẫu ==> Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML)

Bước 2 - Tìm một trong 4 đoạn code như bên dưới Cách tìm nhanh các thẻ trong HTML  Xem Tại Đây )

Đoạn 1: <div class='post-footer'>

Đoạn 2: <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>

Đoạn 3: <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>

Đoạn 4: <div class='post-footer-line post-footer-line-3'>

- Và dán vào sau 1 trong 4 đoạn trên đoạn code bên dưới. (Lưu ý mỗi code trên mỗi đoạn có 2 lần lặp lại giống nhau bạn phải chèn đúng mới hiện thị nha). Vì vậy bạn cứ thêm lần lượt vào từng đoạn rồi up lên thử xem có hiển thị được không,nếu ko dc thì xóa đi rồi thêm vào đoạn code tiếp theo đên khi nào thấy hiển thi thì dừng.

<!-- related post -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='widget-content'>
<h2>Các bài liên quan</h2>
<div id='saliproit183'/><br/><br/>
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
homeUrl3 = &quot;ketnoi89.blogspot.com&quot;;maxNumberOfPostsPerLabel = 7;maxNumberOfLabels = 2;
function listEntries10(json) {
var ul = document.createElement(&#39;ul&#39;);
var maxPosts = (json.feed.entry.length &lt;= maxNumberOfPostsPerLabel) ?
json.feed.entry.length : maxNumberOfPostsPerLabel;
for (var i = 0; i &lt; maxPosts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var alturl;
for (var k = 0; k &lt; entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == &#39;alternate&#39;) {
alturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
var li = document.createElement(&#39;li&#39;);
var a = document.createElement(&#39;a&#39;);
a.href = alturl;
var txt = document.createTextNode(entry.title.$t);
a.appendChild(txt);
li.appendChild(a);
ul.appendChild(li);
}
for (var l = 0; l &lt; json.feed.link.length; l++) {
if (json.feed.link[l].rel == &#39;alternate&#39;) {
var raw = json.feed.link[l].href;
var label = raw.substr(homeUrl3.length+21);
label = decodeURIComponent(label);
var txt = document.createTextNode(label);
var h = document.createElement(&#39;h4&#39;);
h.appendChild(txt);
var div1 = document.createElement(&#39;div&#39;);
div1.appendChild(h);
div1.appendChild(ul);
document.getElementById(&#39;saliproit183&#39;).appendChild(div1);
}
}
}
function search10(query, label) {
var script = document.createElement(&#39;script&#39;);
script.setAttribute(&#39;src&#39;, &#39;http://&#39; + query + &#39;/feeds/posts/default/-/&#39;+ label +&#39;?alt=json-in-script&amp;callback=listEntries10&#39;);
script.setAttribute(&#39;type&#39;, &#39;text/javascript&#39;);
document.documentElement.firstChild.appendChild(script);
}
var labelArray = new Array();
var numLabel = 0;
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
textLabel = &quot;<data:label.name/>&quot;;
var test = 0;
for (var i = 0; i &lt; labelArray.length; i++)
if (labelArray[i] == textLabel) test = 1;
if (test == 0) {
labelArray.push(textLabel);
var maxLabels = (labelArray.length &lt;= maxNumberOfLabels) ?
labelArray.length : maxNumberOfLabels;
if (numLabel &lt; maxLabels) {
search10(homeUrl3, textLabel);
numLabel++;
}
}
</b:loop>
</b:loop>
&lt;/script&gt;
</div>
</b:if><br/><!-- /related post -->

Chú ý :

Thay : ketnoi89.blogspot.com bằng địa chỉ blog của bạn, lưu ý không có "/"  ở cuối và http://ở đầu. (ví dụ link blog bạn là http://ketnoi89.blogspot.com/ thì bạn chỉ lấy ketnoi89.blogspot.com và thay vào đó thôi)

maxNumberOfPostsPerLabel là tối đa số bài viết hiển thị ở mỗi nhãn (label). Ở code trên là mình để là 7

maxNumberOfLabels là số nhãn (label) sẽ được hiển thị. Ở code trên là mình để là 2

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn

Bài Viết Nên Xem