Cách xóa bỏ gạch chân trong liên kết link Blogspot


1. Đăng nhập Blogger

2. Chọn: Mẫu > Chỉnh sữa HTML.

3. Đặt đoạn CSS sau vào trên  ]]></b:skin> (Cách tìm nhanh các thẻ khi chỉnh sửa Template trong trình HTML)

a:link {text-decoration: none !important;}
a:visited {text-decoration: none !important;}

4. Save template. (Lưu mẫu)

Vậy là xong. Chúc bạn tành công!


Đăng ký nhận bài viết mới nhất qua Email !