Xóa bỏ gạch chân trong liên kết link Blogspot

Xóa bỏ gạch chân trong liên kết link Blogspot

Cách xóa bỏ gạch chân trong liên kết link Blogspot


1. Đăng nhập Blogger

2. Chọn: Mẫu > Chỉnh sữa HTML.

3. Đặt đoạn CSS sau vào trên  ]]></b:skin> (Cách tìm nhanh các thẻ khi chỉnh sửa Template trong trình HTML)

a:link {text-decoration: none !important;}
a:visited {text-decoration: none !important;}

4. Save template. (Lưu mẫu)

Vậy là xong. Chúc bạn tành công!

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn

Bài Viết Nên Xem