Cách thêm Analytics cho blogspot mới nhất không làm ảnh hưởng tới tốc độ tải trang


Bạn vẫn đang dùng cách thông thường là vô trang Analytics đăng ký cho blog rồi lấy code dán vô blogspot thì nó làm cho tốc độ tải trang bị chậm, các bạn có thể kiểm tra thấy cảnh báo tại trang PageSpeed Insights hoặc ở trên trình duyệt Google Chrome các bạn nhấn F12 - Vô mục cuối cùng - Audits - Nhấn Run audits các lỗi cảnh báo sẽ xuất hiện ở 2 trang này.


Cách làm này nó chỉ chạy khi bạn scroll chuột nó mới load js của Analytics

Để thêm Analytics cho blogspot không ảnh hưởng tới tốc độ tải trang là các bạn xóa hết các mã Analytics cũ trên blogspot của bạn và thay bằng mã code sau dán trước thẻ đóng </body>:
<script>
    window.addEventListener('load', function() {
        var is_load = 0
        function loadanalytics() {
            if (is_load == 0) {
                is_load = 1
                var an = document.createElement('script')
                an.async = true;
                an.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-000000000'
                var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
                sc.parentNode.insertBefore(an, sc);
                window.dataLayer = window.dataLayer || [];
                function gtag() {
                    dataLayer.push(arguments);
                }
                gtag('js', new Date());
                gtag('config', 'UA-00000000');
            }
        }
        window.addEventListener('scroll', function() {
            loadanalytics()
        })
    })
</script>

Các bạn thay ID Analytics của bạn vào 2 ID UA-00000000 bên trong và lưu lại sau đó vô trang PageSpeed Insights để kiểm tra kết quả là hết cảnh báo.

Chúc Bạn Thành Công!

LihatTutupKomentar